Skip to main content

แนะนำศูนย์ฯ

ศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช (Siriraj Informatics and Data Innovation Center หรือ SiData+) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านข้อมูล (Data & Informatics) ด้วยการกำกับธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การจัดการข้อมูล (Data Management) และสร้างสรรค์นวัตกรรมข้อมูล (Data Innovation) เพื่อปฏิรูปองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ การศึกษาและการวิจัยด้านการแพทย์ ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 - 2567

พันธกิจ

  1. กำกับธรรมาภิบาลข้อมูล ดูแลและควบคุมการใช้งานข้อมูล (Data Governance and Regulations) ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานจริยธรรมของ (1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2) มหาวิทยาลัยมหิดล (3) ประเทศไทย และ (4) สากล
  2. รวบรวมและบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  3. ให้คำปรึกษาและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Data Consultation and Internal Collaboration on Data) ในการรวบรวม บริหารจัดการข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่า
  4. วิจัยและพัฒนาการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ (Research and Development for Data Utilization) ด้วยหลักการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) อาทิ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการแสดงผลข้อมูล (Data Visualization) เป็นต้น
  5. อำนวยการ กำกับดูแล และควบคุมการใช้งานข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหน่วยงานภายนอก (External Collaboration on Data) และรักษาผลประโยชน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจากการใช้ข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก