Skip to main content

ร่วมงานกับ SiData+

ศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช (Siriraj Informatics and Data Innovation Center หรือ SiData+) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านข้อมูล (Data & Informatics) ด้วยการกำกับธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การจัดการข้อมูล (Data Management) และสร้างสรรค์นวัตกรรมข้อมูล (Data Innovation) เพื่อปฏิรูปองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ การศึกษาและการวิจัยด้านการแพทย์ ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 - 2567

เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ SiData+ สำเร็จลุล่วงตามพันธกิจ ศูนย์ SiData+ จึงเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม (บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ดังนี้

  1. Data Analyst
important

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรอกใบสมัครนี้