Skip to main content

วิศวกรข้อมูล (Middle Level)

บรรจุในตำแหน่ง วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

important

เปิดรับสมัครโดยการกรอกใบสมัครนี้ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งใบสมัครเข้ามาก่อน และจะปิดรับสมัครเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานแล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) ตามพันธกิจของศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช และยุทธศาสตร์การปฏิรูปข้อมูลฯ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 2. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศข้อมูล (Data Ecosystem) ออกแบบ และจัดการโครงสร้างข้อมูล (Data Modeling) การประสานงานข้อมูลจากระบบ (Data Interface) ภายในคณะฯ
 3. วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา การเรียกใช้ข้อมูล และการนำข้อมูลลงฐานข้อมูลกลาง (Data Query & Data ETL)
 4. ติดตาม และซ่อมบำรุงระบบรับส่งข้อมูล (Data Pipeline) พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล (Quality Improvement and Performance Tuning)
 5. ศึกษา วางแผน พัฒนา และให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบนิเวศข้อมูล โครงสร้างพี้นฐานด้านข้อมูล และการจัดการข้อมูล ด้วยขั้นตอนวิธีและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Data Lake, Data Warehouse, Common Data Model, Data Architecture เป็นต้น
 6. ให้บริการข้อมูลตามคำขอใช้ข้อมูล (Data Request) จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ
 7. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลเชิงมิติเพื่องานวิเคราะห์ร่วมกับนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
 8. ให้คำปรึกษาบุคลากรภายในคณะฯ ด้านการจัดการข้อมูล

คุณสมบัติ

 • มีความเข้าใจ และความสนใจงานด้านการขับเคลื่อนหน่วยงานวิชาการ อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและการแพทย์ ด้วยข้อมูล

 • มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การออกแบบ พัฒนา กระบวนการ ETL ด้วย SQL และการเขียนโปรแกรมเพื่องานด้านข้อมูลด้วยภาษา Python Scala หรือ Java อย่างน้อยหนึ่งภาษา

 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาแผนการดำเนินงาน นำเสนอ และดำเนินงานโครงการด้านข้อมูลด้วยตนเอง และร่วมกับบุคคลอื่นได้

 • มีทักษะการประสานงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน กับบุคลากรภายในคณะฯ และบุคคลภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้ร่วมงานพึงพอใจ

 • มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน และองค์กร ศึกษารายละเอียดสายงาน สนใจการแก้ปัญหาที่ท้าทายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สร้างประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เวชสารสนเทศศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ไม่จำกัดเพศ ทั้งนี้เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น โดยต้องมี สด.8 หรือ สด.43 มาแสดงก่อนบรรจุเข้าทำงาน

 • ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  ข้อสอบคะแนนขั้นต่ำ
  IELTS (Academic Module)3
  TOEFL IBT29
  TOEFL ITP390
  TOEFL CBT90
  TOEIC400
  MU GRAD Test36
  MU ELT56

พิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรู้ข้อมูลเชิงสุขภาพ เช่น ICD-10 และระบบ Health Information System เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรือการทำงานในอุตสาหกรรมในข้อมูลที่หลากหลาย
 • มีประสบการณ์การทำงานกับ Visual Studio เช่น SQL Server provides, SQL Server Data Tools (SSDT) หรือ SQL Server Integration Services (SSIS)
 • มีทักษะด้าน Analytics Engineering หรือความเข้าใจในการพัฒนาโครงงานด้วย dbt, Git, Apache Airflow
 • มีประสบการณ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น MS SQL Server, MongoDB, PostgreSQL เป็นต้น
 • มี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตำแหน่งงานที่สมัคร
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

 1. ค่าตอบแทน Middle Level 36,000-63,000 บาท พิจารณาจากความสามารถ คุณวุฒิ หรือประสบการณ์การทำงาน
 2. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. การตรวจสุขภาพประจำปี
 6. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 7. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
 8. สิทธิการลากิจ 45 วัน/ปี
 9. สิทธิลาป่วยตามเกณฑ์ของคณะฯ
 10. สิทธิลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
 11. ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 12. วันหยุดตามวันหยุดราชการ
 13. เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
 14. เงินชดเชยเมื่อพ้นสภาพพนักงาน
 15. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 16. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 17. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 18. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
 19. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
 20. รถรับ-ส่งบุคลากร
 21. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
 22. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ