Skip to main content

ประกาศรับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญามาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) ปี 2567

จำนวน 2 ตำแหน่ง (นศพ.ชั้นปีที่ 6)

แพทย์ผู้ทำสัญญาจะได้ปฏิบัติงานและร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานจริงทางด้านข้อมูล (Data & Informatics) ในด้านการกำกับธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การจัดการข้อมูล (Data Management) และสร้างสรรค์นวัตกรรมข้อมูล (Data Innovation) เพื่อพัฒนาการให้บริการการรักษาพยาบาล การศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

 1. เป็นนักศึกษาแพทย์ผู้กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2567 ในสถาบันที่สามารถชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนด
 2. สมัครในแบบฟอร์ม https://airtable.com/shrfQ9rRPgk7MYTOH
 3. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2566
 4. บรรจุวันที่ 1 มิถุนายน 2567

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 2. Cover Letter หรือ Brief Proposal งานวิจัยที่สนใจทำระหว่างปฏิบัติงานแพทย์ผู้ทำสัญญา ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 3. CV/Resume
 4. Recommendation Letter (ถ้ามี)

แผนการปฏิบัติงานแพทย์ผู้ทำสัญญา

ศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+)

โครงการแพทย์ผู้ทำสัญญา จัดขึ้นเป็นเวลา 3 ปี 

ปีที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ปีที่ 2 - 3 สิ่งที่แพทย์ผู้ทำสัญญาจะได้เรียนรู้ ได้แก่ 

1. การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางเวชสารสนเทศ: 

แพทย์ผู้ทำสัญญาจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้มีความเชี่ยวชาญจากศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) ภาควิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายการพยาบาล ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ผู้ทำสัญญาได้เห็นองค์ประกอบ และความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการทำงานด้านเวชสารสนเทศอย่างรอบด้าน หรือการศึกษาดูงาน ฝึกงาน ระยะสั้นในภาควิชา/หน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล องค์กร Start-up หรือองค์กรในความร่วมมือของศูนย์ SiData+ หรือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. การธรรมาภิบาลข้อมูล กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเวชสารสนเทศ (Health Informatics):

เรียนรู้หลักธรรมาภิบาลข้อมูลเวชสารสนเทศ กฎหมาย นโยบาย และผลกระทบทางสังคมของการใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางการแพทย์ เช่น ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ความปลอดภัยของข้อมูล และการใช้งาน AI ทางการแพทย์อย่างมีธรรมาภิบาล

3. การใช้เวชสารสนเทศกับงานสาธารณสุข:

เรียนรู้วิธีการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ หรือวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงระบบสุขภาพ พัฒนาสุขภาพประชากร ติดตามโรค และสนับสนุนการตัดสินใจต่าง ๆ ในงานบริการสุขภาพ นโยบายสาธารณสุข

4. เวชสารสนเทศระดับชาติและระดับสากล:

แพทย์ผู้ทำสัญญาจะได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เวชสารสนเทศในบริบทสากล รวมถึงวิธีที่เทคโนโลยีสามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงผลลัพธ์ในการทำงาน เรียนรู้มาตรฐานข้อมูลเวชสารสนเทศ ได้แก่ ICD10, SNOMED-CT และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ เช่น OMOP CDM, HL7 FHIR เป็นต้น

5. การวิจัยทางเวชสารสนเทศ:

แพทย์ผู้ทำสัญญาอาจพัฒนาโครงการวิจัย หรือมีส่วนร่วมในงานวิจัยภายในศูนย์ ภายในคณะฯ หรือโครงการวิจัยในความร่วมมือกับองค์กรภายนอก อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี

6. กิจกรรมอื่น ๆ

 • เข้าร่วมสังเกตการสอน (Observe) หรือเป็นผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant) ในรายวิชาที่ตนสนใจ 
 • จัดกิจกรรมและร่วมงานกับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานวิชาการต่าง ๆ ภายในคณะฯ
 • เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนออนไลน์บนระบบ SELECx หรืออื่นๆ
 • เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการอบรมสัมมนาภายในคณะ ภายนอกคณะฯ หรือระหว่างประเทศ

โอกาสและเส้นทางอาชีพในอนาคต

 1. ศึกษาต่อ ในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเวชสารสนเทศ หรือสาขาที่สนใจ
 2. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดยมีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลและสารสนเทศ
 3. สอน หรือให้คำปรึกษาด้านเวชสารสนเทศ\ พัฒนาอาชีพในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเวชสารสนเทศ ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพต่าง ๆ ในการประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยี ระบบข้อมูลเวชสารสนเทศ และการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านการใช้เวชสารสนเทศ
 4. ปฏิบัติงานด้านวิทยาการข้อมูลในโรงพยาบาล องค์กรในอุตสาหกรรมสุขภาพ องค์กรด้านสาธารณสุข อาทิเช่น นักวิเคราะห์ หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเวชสารสนเทศ ปฏิบัติงานในองค์กรเทคโนโลยีสุขภาพ องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญในเวชสารสนเทศในการส่งเสริมการตัดสินใจด้านสาธารณสุขระดับองค์กร หรือระดับชาติ 
 5. ปฏิบัติงานเป็นนักวิจัยด้านเวชสารสนเทศ ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ
 6. เป็นผู้ประกอบการ Health Tech Start-up \ ต่อยอดวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลเวชสารสนเทศด้วยการก่อตั้ง Start-up ของตนเอง

ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงาน: นางสาวศศินิภา อุทัยสอาด

อีเมล: sidata@mahidol.ac.th

โทรศัพท์: 02-419-5423


Privacy Notice:

ศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและคัดเลือกในการสมัครตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ประจำศูนย์ฯ ประจำปี 2567 เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะถูกเก็บรวบรวม ได้แก่

 1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล

 2. ข้อมูลด้านการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา ระดับการศึกษา ผลการศึกษา

 3. ข้อมูลด้านประสบการณ์การทำงาน

 4. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ email เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ศูนย์ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ศูนย์ฯจะทำลายข้อมูลของท่านด้วยการลบออกจากฐานข้อมูลต่อไป

  ทั้งนี้ หากท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ sidata@mahidol.ac.th