Skip to main content

การขอพัฒนารายงานด้วยตนเอง

important

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดให้ภาควิชา/ หน่วยงานของคณะฯ สามารถเข้ามาพัฒนารายงานในรูปแบบ

Dashboard ได้แล้วบน portal.sidata.si โดยเข้าถึงได้เฉพาระบบอินเตอร์เน็ตภายใน (Internal)

บุคลากรสามารถศึกษารายละเอียดการขอพัฒนารายงานได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

tableau service

บุคลากรสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานระบบ sidataportal ได้ในแอพลิเคชัน Si vWORK

Si vWORK

Library > การใช้ระบบสารสนเทศ > การใช้งาน Tableau Core คลิ๊กที่นี่