สำนักงาน
สถานเทคโนฯ 0-2419-7433

เป็นงานบริหารที่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารงานต่างๆ ของภาควิชา สามารถดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์
บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของภาควิชา มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย
และแนวทางในการพัฒนางานของสำนักงาน ควบคุม กำกับ ดูแล มอบหมาย สั่งการ
 และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน

บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน ควบคุม กำกับ ดูแล แนะนำ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
และกลั่นกรองงานสารบรรณ งานบริหารบุคลากร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานประชุม
บันทึกและสรุปรายงานประชุม การติดตามและประเมินผล

รวมถึงการให้คำแนะนำและปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานและผู้มาใช้บริการ ตลอดจน
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

0-2419-8286
งานจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์

หอจดหมายเหตุ ทำหน้าที่สำรวจ ค้นคว้า รับมอบวัสดุจดหมายเหตุ
เพื่อประเมินคุณค่า วิเคราะห์สารสนเทศ
ตรวจสอบด้านกายภาพเพื่อการอนุรักษ์ การจัดทำทะเบียน
การจัดเก็บ และจัดทำบัญชีเอกสาร

พิพิธภัณฑ์ มีห้องสมเด็จพระบรมราชชนก จัดแสดงนิทรรศการถาวร
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ซึ่งได้รับมอบชุดนิทรรศการจากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)

การค้นคว้าวิจัยและวิชาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำ
หนังสือของคณะฯ การจัดทำบทสารคดี บทนิทรรศการ
การเรียบเรียงบทความวิชาการ บทความประกอบการบรรยาย
ให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอ
จากหน่วยงานต่างๆ และบริการตอบคำถาม


Link จดหมายเหตุรายวัน

0-2419-9501, 0-2419-6393
งานวิจัยและพัฒนา
สื่อการศึกษา

จัดทำมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ให้บริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สื่อเคลื่อนไหวทางการแพทย์ ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน การอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา
รวมถึงบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการเผยแพร่สื่อการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
โดยใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยรองรับทั้งระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
อินเตอร์เน็ต และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งยังมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ในยุคดิจิตอลอีกด้วย

งานที่ให้บริการ

1. การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
2. ให้คำปรึกษาทางด้านการพัฒนาโปรแกรมและเว็บแอ็บลิเคชั่น
3. ให้คำปรึกษาและพัฒนาโนโลยีการศึกษา


1. การจัดการองค์ความรู้
2. ด้านการวิจัย

งานผลิตและบริการสื่อ
0-2419-7437
หน่วยผลิตหุ่นจำลอง
ทางการแพทย์

ให้บริการผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์ประเภทต่างๆ
เช่น หุ่นจำลองประกอบการเรียนการสอน
หรือการอบรม, หุ่นจำลองประกอบโครงการวิจัย,
หุ่นจำลองในพิพิธภัณฑ์ และหุ่นจำลองสำหรับ
ช่วยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
และยังมีบริการออกแบบชิ้นงานสำหรับนำไปพิมพ์
ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ใช้วัสดุจากแป้งข้าวโพด
ที่มีความละเอียด และคุณภาพดี
จึงทำให้ได้ชิ้นงานที่ดี และมีความสวยงาม

งานที่ให้บริการ

1. หุ่นจำลองทางการแพทย์
2. หุ่นจำลองบุคคลสำคัญ
3. งานซ่อมแซมหุ่นจำลอง
4. งานป้ายชื่อ และกล่องพลาสติก

0-2419-7435
หน่วยถ่ายภาพ
ทางการแพทย์

ให้บริการถ่ายภาพทางการแพทย์ เช่น การถ่ายภาพผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการ และห้องสตูดิโอ
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ประกอบตำรา วารสารทางการแพทย์
และงานตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือเพื่อติดตามผลการรักษา
การถ่ายภาพกิจกรรมหรืองานทั่วไป เช่น การอบรม สัมมนา งานพิธีการต่างๆ
และการถ่ายภาพบุคคลในห้องสตูดิโอ สำหรับใช้ประกอบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
หรือเก็บเป็นข้อมูลภาพของหน่วยงาน

งานที่ให้บริการ

1. งานถ่ายภาพทางการแพทย์ / ภาพทั่วไป / ภาพบุคคล
2. งานถ่าย COPY/สแกนภาพ
3. อัด-ขยายภาพ
4. แปลงภาพจากดิจิตอลลงฟิล์ม
5. งานบริการภาพถ่ายประวัติศาสตร์
6. งาน Upload ภาพขึ้น Website

0-2419-7434
หน่วยโทรทัศน์ศึกษา

ให้บริการงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อวีดิทัศน์แบบครบวงจร
เริ่มตั้งแต่กระบวนการก่อนการถ่ายทำ (Pre-Production)
โดยบริการให้คำปรึกษาโครงเรื่อง การเขียนบทและสตอรี่บอร์ด
กระบวนการถ่ายทำ (Production)
บริการถ่ายทำวีดิทัศน์ด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูง
และทีมงานที่มีความชำนาญ กระบวนการหลังการถ่ายทำ
(Post-Production) บริการตัดต่อและลำดับภาพ เพิ่มเทคนิคพิเศษ
หรือเสียงประกอบ เพื่อความสมบูรณ์ของชิ้นงาน
และบริการให้ยืม ทำสำเนา และแปลงสัญญาณภาพ
เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่นมีเดียประเภทต่างๆ
โดยห้องสมุดสื่อวีดิทัศน์ทางการแพทย์ และยังมีบริการ
ถ่ายทอดสัญญาณภาพในระบบ High Definition (HD) ด้วย

งานที่ให้บริการ

1. งานถ่ายทำโทรทัศน์: ถ่ายบรรยากาศการเรียนการสอน, การบรรยายทางวิชาการ, การอบรมสัมมนา, กิจกรรม/ข่าว/เหตุการณ์และพิธีสำคัญต่างๆ, ถ่ายผู้ป่วยในห้องผ่าตัดหรือห้องปฏิบัติการ, การถ่ายทำตามบทโทรทัศน์และในสตูดิโอ

2. งานถ่ายทอดโทรทัศน์และโทรทัศน์วงจรปิด: ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบเครือข่ายเคเบิ้ลทีวีศิริราช (SITV), ระบบ Network ภายในศิริราช (SIBN), ถ่ายทอดระดับคมชัดสูง (HD) ภายในอาคาร หรือระหว่างอาคาร

3. งานตัดต่อวีดิทัศน์: สารคดีทางการแพทย์, งานวิจัย/วิชาการ, กิจกรรม, อบรมสัมมนา, การเรียนการสอน เป็นต้น

4. ให้บริการ LCD TV และเครื่องเล่น DVD พร้อมติดตั้ง

5. ห้องสมุดสื่อวีดิทัศน์ทางการแพทย์: ให้ยืมสื่อ DVD-VCD, สืบค้น-ขอรับบริการผ่าน Online, บริการสำเนา-แปลงสัญญาณวีดิทัศน์ (Link to : METC videos service)

0-2419-8314, 0-2419-5528
หน่วยกราฟิก

หน่วยกราฟิก ให้บริการออกแบบโปสเตอร์
หน้าปกหนังสือ/ตำรา แผ่นพับ ออกแบบตราสัญลักษณ์
วาดภาพประกอบทางการแพทย์ ภาพประกอบหนังสือ/ตำรา
และบริการติดตั้งโปสเตอร์สำหรับจัดนิทรรศการ

งานที่ให้บริการ

1. ออกแบบและจัดทำตัวอักษร
2. ออกแบบโปสเตอร์, แผ่นพับ, ตราสัญลักษณ์
3. เขียนภาพประกอบตำราทางการแพทย์
4. พิมพ์โปสเตอร์ จากกระดาษ และไวนิล

0-2419-7212, 0-2419-5526
หน่วยเสียงและ
อุปกรณ์โสตฯ

ห้องบันทึกเสียง ให้บริการบันทึกและผสมเสียง สำหรับนำไปใช้ในงานมีหน้าที่ให้บริการ
งานผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน
 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ รายการวิทยุความรู้เพื่อประชาชน เป็นต้น
 
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ มีหน้าที่ดูแลรักษา และทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ทางโสตทัศนูปกรณ์
ภายในและภายนอกสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคณะฯ
และให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในด้านการเรียนการสอน งานประชุมวิชาการต่างๆ เป็นต้น

งานที่ให้บริการ

ห้องบันทึกเสียง :
1. บันทึกเสียงและผสมเสียงรายการวิทยุ ความรู้เพื่อประชาชน
2. บันทึกเสียงและผสมเสียงประกอบวีดิทัศน์ เช่น วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน, งานวิจัย
และงานอัดเสียงการให้ความรู้สู่ประชาชน
3. งานบันทึกและผสมเสียงงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ได้แก่ งานเสียงตามสาย และเสียงประกอบกิจกรรมการแสดง เป็นต้น
4. งานแปลงไฟล์สัญญาณอะนาลอกหรือดิจิตอล และสำเนาเทปคาสเซ็ทลงแผ่นซีดี
5. จัดทำคลังไฟล์เสียงประกอบ
6. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับห้องบันทึกเสียง  และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ :
1. ซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
2. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องเสียงนอกสถานที่
3. บันทึกเสียงนอกสถานที่
4. ควบคุมระบบแสงเสียงภายในหอประชุมราชแพทยาลัย

เลขที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14

ถนนวังหลัง แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สำนักงานธุรการ

โรงเรียนเวชนิทัศน์ฯ

งานจดหมายเหตุฯ

งานวิจัยสื่อฯ

แผนที่

02-419-7437

02-419-7434

02-419-7435

02-419-8314

02-419-7212

02-419-7433

02-419-8987

02-419-8286

02-419-9501

หน่วยหุ่นจำลองฯ

หน่วยโทรทัศน์ฯ

หน่วยถ่ายภาพฯ

หน่วยกราฟิก

หน่วยเสียงฯ

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีใน IE 9 ขึ้นไป Google Chorme และ Firefox

Copyright © 2015 Medical Education Technology Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. All rights reserved.