โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)

          การสมัครเข้าโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)

         1. ติดต่อลงทะเบียน ตามเขตที่พักอาศัยโดยในพื้นที่ กทม.ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตหรือศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในต่างจังหวัดติดต่อที่สถานีอนามัย
     โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 1330

         2. เตรียมเอกสารดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ หากพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน
     ให้เตรียมหลักฐานเพิ่มเติมได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัย หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน/ ผู้นำชุมชน ฯลฯ

          การเข้ารับบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)
          1. ต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตรทุกครั้งเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์

          2. การใช้บริการต้องไปใช้บริการที่หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช
               • เปิด วันจันทร์          เวลา 07.00 - 19.00 น.
                  วันอังคาร - ศุกร์    เวลา 07.00 - 18.00 น.
               • ปิด  วันเสาร์ - อาทิตย์  วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
                  หรือสถานพยาบาลหลักตามที่ระบุในบัตรก่อนทุกครั้ง

          3. การใช้บริการที่ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช
               • ต้องมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลหลัก ตั้งแต่เริ่มต้น (ใบส่งตัวใช้ได้ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ระบุ)
               • หากไม่มีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลหลักถือเป็นการใช้บริการผิดขั้นตอน ผู้รับบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ตามระเบียบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

          4. กรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินใช้บริการที่
               • อุบัติเหตุ ใช้บริการที่ตึกอุบัติเหตุ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
               • เจ็บป่วยฉุกเฉิน ใช้บริการที่หน่วยตรวจโรคแพทย์เวร - ฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยนอก ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว

          5. เจ็บป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการใช้บริการที่หน่วยตรวจโรค แพทย์เวร - ฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยนอกต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวน
     ผู้ขอลงทะเบียน ขอเปลี่ยนบัตร ขอเปลี่ยนสถานพยาบาลหลัก
               ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานทะเบียน สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 50 เขต
               วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. หยุด วันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          6. การลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการมีผลให้สิทธิ์การรักษาพยาบาลเปลี่ยนด้วยจะกลับมาใช้บริการที่หน่วยบริการเดิมไม่ได้

          ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลศิริราช ได้เปิดโครงการตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าก่อนวันนัดตรวจ 1 วัน โดยให้บริการทุกวันหลังเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง OPD 101
     ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 ยกเว้นผู้ป่วยที่มีนัดตรวจในวันที่ 15 และ วันที่ 28 ของทุกเดือน ให้มาตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ตรงวันนัดตรวจ

>