ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช

 

ศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

   สายตรงผู้บริหาร

ผศ. นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

   สายตรงผู้บริหาร

ผศ. นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

   สายตรงผู้บริหาร

ผศ. นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

   สายตรงผู้บริหาร

อ. นพ.ลือชา บุญทวีกุล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

   สายตรงผู้บริหาร

ผศ. นพ.ต่อพล วัฒนา

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

   สายตรงผู้บริหาร

รศ. นพ.สรวิศ วีรวรรณ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

   สายตรงผู้บริหาร

อ. นพ.ศิริชัย กำเนิดนักตะ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

   สายตรงผู้บริหาร

รศ. นพ.พิทยา ด่านกุลชัย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

   สายตรงผู้บริหาร

รศ. ดร. พญ.พจมาน พิศาลประภา

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

   สายตรงผู้บริหาร

ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี

รักษาการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

   สายตรงผู้บริหาร

รศ.นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

   สายตรงผู้บริหาร