หน่วยตรวจตึกผู้ป่วยนอก

     
     หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ ชั้น 1
     การเข้าตรวจ


     บริการตรวจที่หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 13 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ป่วยไม่มีใบนัด (ผู้ป่วยใหม่) หรือมีใบนัดแต่มาไม่ตรงตามนัด
     1. ติดต่อทำบัตรใหม่ หรือค้นประวัติเก่า ณ ห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 6.30 - 11.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
          • สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)
                -  ระบุโรงพยาบาลศิริราช ติดต่อหน่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตึกปฐมภูมิศิริราช
                -  ระบุสถานพยาบาลอื่น ติดต่อหน่วยแนะนำสิทธิ์ห้อง 101 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
          • สิทธิ์ข้าราชการ/ ต้นสังกัด/ ชำระค่ารักษาพยาบาลเอง กรุณาติดต่อกรอกประวัติ ณ จุดคัดกรองผู้ป่วยใหม่ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1           • สิทธิ์ประกันสังคม ติดต่อหน่วยตรวจโรคประกันสังคมตึกหริศจันทร์ - ปาวา ชั้น 2

     2. เมื่อท่านยื่นทำบัตรใหม่/ ค้นประวัติเก่า ณ ห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1 แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ ชั้น 1 และรับบัตรคิวพบแพทย์จากเจ้าหน้าที่
     3. นั่งรอเรียกชื่อ

     ผู้ป่วยมีใบนัด และมาตรงตามนัด
     สำหรับท่านที่มีใบนัดกรุณามาก่อนนัด 30 นาที ลงทะเบียนและรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ และรับบัตรคิวพบแพทย์เวลาจากเจ้าหน้าที่
     1. เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจจะเริ่มเรียกชื่อเวลา 8.30 น.
     2. รอเรียกชื่อเพื่อเข้าพบแพทย์
     3. เข้าพบแพทย์
     4. เมื่อท่านได้รับการตรวจเสร็จแล้วกรุณาติดต่อพยาบาลในห้องตรวจเพื่อรับฟังคำแนะนำ ดังนี้
          • รับใบนัดตรวจครั้งต่อไป/ นัดผ่าตัด / นัดฟังเตียง
          • ส่งหน่วยตรวจโรคอื่น/ ห้องเฝือก 104 ตึกสยามินทร์
          • รับไว้เป็นผู้ป่วยใน
          • ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
          • การซื้อยา
      ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)
      กรุณาติดต่อหน่วยแนะนำสิทธิ์ 101 ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 ก่อนเข้ารับบริการตรวจรักษาตามระบบโรงพยาบาล

      การซื้อยา
      บริการจ่ายยาทุกชั้น วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อห้องยาที่บริการจ่ายยาตามสิทธิ์ผู้ป่วย ดังนี้
      • สิทธิ์ข้าราชการ/ ต้นสังกัด/ ชำระค่ารักษาพยาบาลเอง (ท่านที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการกับโรงพยาบาลศิริราชแล้ว ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เบิกได้)
          1. ยื่นใบสั่งยาที่ห้องยาประจำชั้น 1
          2. รอเรียกชื่อชำระเงิน
          3. รอรับยา
          4. รับยา/ รับคำแนะนำจากเภสัชกร
      • สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) และสิทธิประกันสังคม
          1. ยื่นในสั่งยาที่ห้องยา 102 ชั้น 12
          2. รับใบแจ้งราคายาที่ห้องการเงิน ที่ช่อง 30 - 31
          3. รับใบแจ้งราคายาที่ห้องการเงิน ที่ช่อง 22 – 29
          4. รับยา/รับคำแนะนำจากเภสัชกรที่ห้องยา 102 ชั้น 1 ที่ช่อง 13 – 14
      ผู้ป่วยฉุกเฉินติดต่อห้องฉุกเฉิน 123 ชั้น 1 ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายชื่อผู้ป่วยหรือมีปัญหาการขอรับบริการติดต่อ งานประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โทร. 0 2419 7319 - 20