หน่วยตรวจตึกผู้ป่วยนอก

     

     หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ ชั้น 2
     การเข้าตรวจ


     บริการที่หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 6.30 - 12.00 น. (13.00 – 15.00 น. คลินิกเฉพาะโรคที่นัดหมายล่วงหน้า) ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
     ผู้ป่วยไม่มีใบนัด (ผู้ป่วยใหม่) หรือมีใบนัดแต่มาไม่ตรงตามนัด
     1. ติดต่อทำบัตรใหม่ หรือค้นประวัติเก่า ณ ห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 - 11.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
          • สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) ที่ช่อง 2
                -  ระบุโรงพยาบาลศิริราช ติดต่อหน่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตึกปฐมภูมิศิริราช
                -  ระบุสถานพยาบาลอื่น ติดต่อหน่วยแนะนำสิทธิ์ห้อง 101 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
          • สิทธิ์ข้าราชการ/ ต้นสังกัด/ ชำระค่ารักษาพยาบาลเอง กรุณาติดต่อกรอกประวัติ ณ จุดคัดกรองผู้ป่วยใหม่ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1           • สิทธิ์ประกันสังคม ติดต่อหน่วยตรวจโรคประกันสังคมตึกหริศจันทร์ ชั้น 2

     2. เมื่อท่านยื่นทำบัตรใหม่/ ค้นประวัติเก่า ณ ห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1 แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ 200ชั้น 2 ตามใบแนะนำจากเจ้าหน้าที่ห้องบัตร
     3. รอเรียกชื่อหน้าห้อง 200 เพื่อวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก
     4. เจ้าหน้าที่จะเริ่มเรียกชื่อ เวลา 8.00 น.
     5. ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ด้านในเพื่อตรวจสอบชื่อ - นามสกุลแล้วนั่งรอเรียกชื่อหน้าห้อง 207 เพื่อเข้าพบแพทย์เจ้าหน้าที่เรียกชื่อพร้อมระบุที่จะตรวจรักษาท่าน
     6. เข้าพบแพทย์
     7. เมื่อท่านได้รับการตรวจเสร็จแล้วกรุณาติดต่อพยาบาลในห้องตรวจเพื่อรับฟังคำแนะนำ ดังนี้
          • ส่งหน่วยตรวจโรคอื่น
          • ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือรับใบตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งต่อไป
          • รับใบนัดตรวจครั้งต่อไป
          • รับไว้เป็นผู้ป่วยใน
          • การซื้อยา

     ผู้ป่วยมีใบนัด และมาตรงตามนัด
     1.สำหรับท่านที่มีใบนัดกรุณามาก่อนนัด 30 นาที ลงทะเบียนและรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ และรับบัตรคิวพบแพทย์เวลาจากเจ้าหน้าที่
     2. ท่านที่ทีใบนัดคลินิกเฉพาะโรคทั้งภาคเช้าหรือภาคบ่ายเสียบใบนัดคลินิกเฉพาะโรคทั้งภาคเช้าหรือบ่าย เสียบใบนัดหน้าห้อง 208
     3. รอวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก
     4. รอเรียกชื่อหน้าห้อง 208
     5. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์หน้าห้อง 208 เพื่อตรวจสอบชื่อ - สกุล และติดสติ๊กเกอร์เพื่อจำแนกผู้ป่วย แล้ว นั่งรอเรียกชื่อในห้อง 208 เพื่อเข้าพบแพทย์
     6. เข้าพบแพทย์
     7. เมื่อท่านได้รับการตรวจเสร็จแล้ว กรุณาติดต่อพยาบาลในห้องตรวจเพื่อรับคำแนะนำดังนี้
          • ส่งหน่วยตรวจโรคอื่น
          • ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือรับใบตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งต่อไป
          • รับใบนัดตรวจครั้งต่อไป
          • รับไว้เป็นผู้ป่วยใน
          • การซื้อยา

      การซื้อยา
      บริการจ่ายยาทุกชั้น วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อห้องยาที่บริการจ่ายยาตามสิทธิ์ผู้ป่วย ดังนี้
      • สิทธิ์ข้าราชการ/ ต้นสังกัด/ ชำระค่ารักษาพยาบาลเอง (ท่านที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการกับโรงพยาบาลศิริราชแล้ว ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เบิกได้)
          1. ยื่นใบสั่งยาที่ห้องยาประจำชั้น 1
          2. รอเรียกชื่อชำระเงิน
          3. รอรับยา
          4. รับยา/ รับคำแนะนำจากเภสัชกร
      • สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) และสิทธิประกันสังคม
          1. ยื่นในสั่งยาที่ห้องยา 102 ชั้น 12
          2. รับใบแจ้งราคายาที่ห้องการเงิน ที่ช่อง 30 - 31
          3. รับใบแจ้งราคายาที่ห้องการเงิน ที่ช่อง 22 – 29
          4. รับยา/รับคำแนะนำจากเภสัชกรที่ห้องยา 102 ชั้น 1 ที่ช่อง 13 – 14
      ผู้ป่วยฉุกเฉินติดต่อห้องฉุกเฉิน 123 ชั้น 1 ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายชื่อผู้ป่วยหรือมีปัญหาการขอรับบริการติดต่อ งานประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โทร. 0 2419 7599