ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยทั่วไป

     ผู้ป่วยทั่วไป อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป (สิทธิ์ข้าราชการหรือชำระค่ารักษาพยาบาลเอง) ณ ตึกผู้ป่วยนอก
     1.การทำบัตร
     • บริการทำบัตรวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 6.30 - 11.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1

         ทำบัตรใหม่
         – เขียนประวัติในแบบฟอร์มขอมีเวชระเบียน ที่จุดคัดกรองผู้ป่วยใหม่โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำบัตรใหม่
         – ติดต่อพยาบาลเพื่อคัดกรองอาการ และรับใบคัดกรองอาการ
         – ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรูปถ่าย ซึ่งเชื่อมโยงกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์ เมื่อเรียบร้อยแล้ว
            เจ้าหน้าที่จะแนะนำท่านไปยังหน่วยตรวจโรคที่ตรงกับอาการ พร้อมให้ใบแนะนำ (กรณีที่ท่านตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ปรากฏรูปภาพ
            เจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิวท่านเพื่อถ่ายภาพเก็บไว้ในแฟ้มประวัติก่อนพบแพทย์)
         – กรุณาไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามใบแนะนำ

          ค้นประวัติเก่า
         – ยื่นบัตรโรงพยาบาลพร้อมแจ้งอาการ ณ จุดคัดกรองผู้ป่วยเก่า หมายเลข 2
         – รับใบแนะนำหน่วยตรวจโรคจากเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
         – ติดต่อช่องหมายเลข 3 ช่อง 3/1- 3/6 ลงทะเบียนค้นแฟ้มประวัติ
         – กรุณาไปรอยังหน่วยตรวจตามใบแนะนำ
     • หลังเวลา 12.00 น. บริการสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน – รีบด่วนเท่านั้น ติดต่อพยาบาลหน้าหน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน
         – ทำบัตรใหม่/ค้นประวัติเก่า ช่อง 3
         – รอตรวจที่หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก
     หมายเหตุ กรุณาแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่มาติดต่อโรงพยาบาล

     2.การเข้าตรวจ
     • บริการที่หน่วยตรวจทุกชั้น วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (13.00 – 15.00 น. คลินิกเฉพาะโรคที่มีนัดหมาย ) ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
          - ท่านที่มาตรงตามนัด ยื่นใบนัดและรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจที่ระบุในใบนัด
          - ท่านที่ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1 แล้วรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจที่ระบุในใบแนะนำ เข้าพบแพทย์™
          - เมื่อท่านได้รับการตรวจเสร็จแล้วกรุณาติดต่อพยาบาลภายในห้องตรวจเพื่อรับคำแนะนำ ดังนี้
               • ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) **
               • รับใบนัดตรวจครั้งต่อไป (ถ้ามี)
               • ส่งหน่วยตรวจโรคอื่น (ถ้ามี)
               • รับไว้เป็นผู้ป่วยใน
               • การซื้อยา
     หมายเหตุ * หน่วยตรวจโรค ณ ตึกผู้ป่วยนอก
                   • หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) ชั้น 1
                   • หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ ชั้น 2
                   • หน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์ ชั้น 3
                   • หน่วยตรวจโรคสูติศาสตร์ ชั้น 3
                   • หน่วยตรวจโรคนรีเวชวิทยา ชั้น 3
                   • หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 4
                   • หน่วยตรวจโรคจักษุวิทยา ชั้น 5
                   • หน่วยตรวจโรคโสต นาสิก ลาริงซ์ ชั้น 5
                   • หน่วยตรวจโรคทันตกรรม ชั้น 6
                   • หน่วยตรวจโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ชั้น 6
                   • หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ ชั้น 7
                   • หน่วยตรวจโรคเคมีบำบัดและให้เลือด ชั้น 7
      ** บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตึกผู้ป่วยนอก มีดังนี้
                   • ตรวจเลือด ปัสสาวะ ห้อง 108 ชั้น 1
                   • ตรวจเลือด ปัสสาวะ ชั้น 2 ห้อง 210
                   • ตรวจเลือด ปัสสาวะ ชั้น 4 ห้อง 418
                   • เอกซเรย์ ห้อง 243 ชั้น 2
                   • ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) ห้อง 206 ชั้น 2
                   • ตรวจพิเศษตามที่ระบุ
                   • เอกซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ ชั้นพื้นดิน

>