การอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น เรื่อง “เทคนิคการให้รหัส ICD-O ฉบับมืออาชีพ” รุ่นที่ 6 ระหว่าง 20-22 ก.ย. 66

        สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ให้รหัสโรค แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น เรื่อง “เทคนิคการให้รหัส ICD-O ฉบับมืออาชีพ” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 (จำนวน 3 วัน) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 619 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

        เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 กันยายน 2566

        สำหรับเนื้อหาหลักสูตร :
        1. Introduction: Hospital-Based Cancer Registry
        2. แนวทางการให้รหัสโรคทางมะเร็งวิทยา ICD-O (International Statistical Classification of Diseases for Oncology)
            - Head – Neck and Breast cancer
            - Gastrointestinal and Hepatobiliary cancer
            - Lung cancer
            - Skin cancer
            - Gynecologic cancer
            - Soft tissue sarcoma ? Pediatric cancer
            - Hematopoietic and lymphoid neoplasm
        3. Cancer Database Management System

        รูปแบบการอบรม 
        1. รูปแบบ Online : ผู้เข้าร่วมอบรมต้องศึกษาเนื้อหาในแต่ละบทจากคลิปวิดีโอและไฟล์เอกสารต่างๆ ให้ครบก่อนเข้ารับการอบรม ผ่านทางเว็บไซต์  : https://bit.ly/3LKSCH3 เลือกรายการหัวข้อชื่อ “เว็บไซต์อบรมสาหรับผู้ให้รหัสโรค ประจำปี 2566”
        2. รูปแบบ Onsite : ภาคปฏิบัติ
            - ระบบพัฒนาความรู้ผู้ให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ SRCA e-Coding
            - ระบบ SQL Server

        คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
        1. ผู้ให้รหัสโรคที่มีประสบการณ์ด้านการให้รหัส ICD-10 และ ICD-9-CM ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการให้รหัส ICD-O
        2. ผู้ให้รหัสโรคที่มีประสบการณ์ในด้านการให้รหัสโรคทางมะเร็งวิทยา และต้องการเพิ่มเทคนิคการให้รหัส ICD-O
        3. แพทย์ พยาบาล หรือ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการให้รหัส ICD-O ที่ถูกต้อง
        4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

        ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่  >เว็บไซต์ Siriraj Conference<  หรือ Scan QR Code

        ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานสถานวิทยามะเร็งศิริราช โทร. 02 419 4471 ในเวลาทำการ 08.30-16.30 น.