เชิญชวนบุคลากรศิริราช ร่วมส่งผลงานเรื่องเล่าเข้าประกวด KM Award 2024 ตั้งเเต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 67

งานจัดการความรู้ เชิญชวนบุคลากรศิริราช ร่วมส่งผลงานเรื่องเล่าเข้าประกวด KM Award 2024 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานผ่านเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration ภายใต้หัวข้อ “KM ใคร ๆ ก็ทำได้”

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานผ่าน Siriraj KM Strategy : Link – Share – Learn โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดความปลอดภัยและคุณภาพที่ดีต่อผู้รับบริการหน่วยงาน และองค์กร โดยใช้เรื่องเล่า (Storytelling) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร และส่งเสริมให้
บุคลากรศิริราช มีพฤติกรรมในการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ส่งผลงานได้ตั้งเเต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567 
ดูรายละเอียดการส่งผลงาน คลิก>> https://www2.si.mahidol.ac.th/km/inspirationaward/21670/ 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการความรู้ ตึกอานวยการ ชั้น 1 โทร. 02 419 9009 หรือ 02 419 9750 ต่อ 501-506