การเยี่ยมยืนยัน (verify) โครงการติดดาว ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. - 28 มิ.ย. 67

งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดโครงการติดดาวเพื่อทำให้การพัฒนาคุณภาพของคณะ ฯ ขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง สู่ความยั่งยืน ยกย่องให้กำลังใจแก่หน่วยงานและ ผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน โดยได้เปิดให้เสนอผลงานผ่านระบบของคณะ ฯ

ทั้งนี้ได้พิจารณาคุณสมบัติผลงานที่เสนอรับการประเมินรางวัลโครงการติดดาวประจำปี 2567 เเละประกาศรายชื่อหน่วยงาน/ นวัตกรรม ที่ผ่านคุณสมบัติ ฯ พร้อมกำหนดการ เยี่ยมยืนยัน (verify) ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2567

สามารถดาวน์โหลดตารางเยี่ยม และ template การนำเสนอผลงานประเภทนวัตกรรม คลิก>> https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/news_detail.asp?id=1125