แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลหน่วยงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Human Resource Department, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Mahidol University.

ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชั้น 3, ชั้น 4, และตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา

โทรศัพท์: 0-2419-7705
โทรสาร: 0-2419-8769
อีเมล์: sihr@mahidol.ac.th

ความมุ่งหมายของหน่วยงาน
รับผิดชอบบริหารงานด้านบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แก่
  • การจัดเก็บข้อมูลบุคลากร
  • การสรรหาและคัดเลือก
  • การวางแผนอัตรากำลัง
  • การฝึกอบรม
  • สวัสดิการ
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • งานบริหารค่าตอบแทน