สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” สำหรับเช่าบูชา นำรายได้สมทบทุนการก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช”

        วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” ณ วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะกรรมการจัดงาน และประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 
        เมื่อเสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระยิ้มรับฟ้า พระประธานพระอุโบสถ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อทรงบริกรรมคาถา จุดเทียนชัย พระสงฆ์เจริญคาถาเทียนชัย เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ 
        จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเจิมและจุดเทียนพระมหามงคล เทียนวิปัสสี และเทียนนวหรคุณ แล้วเสด็จฯ ไปทรงพระสุหร่ายพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร ทรงโปรยดอกมะลิในมณฑลราชวัติ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วเสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกพระสวดภาณวาร ทรงจุดเทียนพุทธาภิเษกที่ขันสาครข้างตู้เทียนชัย แล้วเสด็จฯ ออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
        “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” นี้  ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จึงได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ขณะนี้ยังขาดงบประมาณก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ คือ การจัดสร้างพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากรขึ้น  เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ นำรายได้จากการให้เช่าบูชาสมทบทุนการก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน  พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” มีความหมายว่า “โรงพยาบาลศิริราชมีความเมตตาต่อคนไข้และประชาชนทั่วไป รวมถึงการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม” ทั้งยังเสด็จ ฯ ในพิธีเททองหล่อ และพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป นอกจากนี้ ยังได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย และได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์  ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนจำนวน 30 รูป พร้อมชนวนมวลสารโลหะมงคล แผ่นจารทอง เงิน นาก ร่วมประกอบพิธี  
        ศ.นพ.อภิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้าง เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง สามารถยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และเป็นต้นแบบของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรให้กับสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ  
        ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบูชาและบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช กองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” สำหรับผู้เช่าบูชาแล้ว สามารถนำหลักฐานใบจองมารับพระได้ในวันที่ 6-17 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. (เว้นวันอาทิตย์) ณ อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 รพ.ศิริราช หากไม่สะดวกมารับในวันเวลาดังกล่าว หลังจากวันที่ 17 มิถุนายนแล้ว คณะฯ จะดำเนินการจัดส่งพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร ชนิดห้อยคอ ให้ท่านทางไปรษณีย์ โดยมีค่าจัดส่งปลายทางตามระยะทางการจัดส่ง ซึ่งท่านต้องชำระให้กับขนส่งปลายทาง และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืน  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 02-414-1555 หรือ 02-414-1888 (ในวันและเวลาราชการ) ติดตามรายละเอียดกิจกรรมระดมทุนได้ทางเพจ Facebook: งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ หรือ www.si.mahidol.ac.th/th