มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปี 2567 และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566
การเข้าปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) ครั้งที่ 1 ปี 2567 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567)
ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชย กรณีครบสัญญาจ้าง พศ. พม. และ พม.เปลี่ยนประเภทการจ้าง
4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิก Free Internet
กรณีลืมรหัสผ่าน MU Free Internet
การใช้ระบบตรวจสอบภาระผูกพันเพื่อการลาออก
การยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล สำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2567 (กรณีตนเอง)
การแจ้งขอย้ายสิทธิประกันสังคมญาติสายตรง (บิดา มารดา สามี/ ภรรยา และ บุตร) ของบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2567
สิทธิพิเศษ การขอสินเชื่อบ้านผ่านทีมสินเชื่อสวัสดิการพนักงานองค์กรสำหรับโรงพยาบาลศิริราช (ธนาคารไทยพาณิชย์)
สาระน่ารู้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - สาระน่ารู้)
กิจกรรมหน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - กิจกรรมหน่วยงาน)

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

ศิริราชรับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2023) ระดับ Consolation Award

อ่านต่อ

ศิริราชคว้ารางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ประสบความสำเร็จระดับนานาชาติ

อ่านต่อ

รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช คว้ารางวัลระดับโลก

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Siriraj Center of Research Excellence in Allergy & Immunology: SICORE-allergy & immunology)ได้รับรางวัลเกียรติยศจาก Center of Excellence (COE) of Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology (APAAACI)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผลงาน “โปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูเชิงบวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (NetPAMA)” จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

อแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ ในโอกาสได้รับรางวัล "พระพลบดี" จาก กรมพลศึกษา

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านต่อ