ข้อคิดดีๆ จากท่านคณบดี เดือนพฤษภาคม 2565

        ศิริราชพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะชาวศิริราชมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนและหน่วยงาน มีเรื่องใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายครั้งแรกในประเทศไทยที่ศิริราช เพราะชาวศิริราชกล้าที่จะทำเรื่องใหม่ๆที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติ เรื่องบางเรื่องทั้งที่วางแผนไว้ดีแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ก็จะมีวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ไม่สำเร็จ นำเหตุปัจจัยนั้นไปปรับปรุง แล้วลองใหม่ ความไม่สำเร็จแต่ละครั้งกลายเป็นบทเรียน และเมื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข บ่อยครั้งก็นำไปสู่ความสำเร็จนั่นคือ ความล้มเหลว มักเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ หากชาวศิริราชรู้จักที่จะเรียนรู้ ถอดบทความจากความล้มเหลวนั้น แต่เรื่องชวนคิดครั้งนี้คือให้ระวังอย่าให้ความสำเร็จกลายเป็นปัจจัยนำไปสู่ความล้มเหลว ดังที่เกิดขึ้นในหลายองค์กรที่เมื่อประสบความสำเร็จ ก็เอาแต่ชื่นชมในความสำเร็จจนละเลยที่จะพัฒนาต่อยอด ไม่ได้คิดที่จะทำให้ผลงานดีขึ้น จนสุดท้ายกลายเป็นล้าหลังเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น
        อยากชวนชาวศิริราชให้คิดเสมอว่า “ความล้มเหลวสามารถนำไปสู่ความสำเร็จ และความสำเร็จก็สามารถนำกลับไปสู่ความล้มเหลว”