ข้อคิดดีๆ จากท่านคณบดี เดือนกันยายน 2565

         ข้อคิดครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายในฐานะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อยากฝากเรื่องสำคัญที่นับวันจะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำลังก่อให้เกิดผลเสียหายที่รุนแรงมากขึ้น คือ เรื่องของภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในหลากหลายพื้นที่ ประเทศไทยเองเกิดผลกระทบด้านลบแล้วเช่นกัน ภาวะน้ำขาดน้ำเกินในหลายพื้นที่ การแพร่ระบาดของเชื้อจุลชีพต่างๆ เป็นตัวอย่างของผลกระทบที่เกิด          อยากชวนชาวศิริราชร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ที่จะส่งผลต่อภูมิอากาศของประเทศ โดยลำพังศิริราชเอง อาจแก้ไขอะไรไม่ได้มากนัก แต่หากชาวศิริราชทำและช่วยกันชวนให้สังคมตระหนักรู้ และร่วมกันทำ จะเกิดผลและศิริราชจะเป็นเสาหลักที่สำคัญ เสาหนึ่งของประเทศ เกือบ 8 ปีเต็ม ที่เราได้ร่วมกันทำสิ่งดีให้เกิดขึ้น อยากเห็นและจะเฝ้าชื่นชมในสิ่งดีๆ ที่ชาวศิริราชจะร่วมกันทำต่อไป ประโยคสุดท้ายที่อยากฝากถึงชาวศิริราช          “ดีใจและภูมิใจที่ได้มาเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล