ประกาศราคากลาง

ซื้อยา/สารเคมี จำนวน 1 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 20  กันยายน  2566
ราคากลาง : 846,370.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง