ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 19  กันยายน  2566
ราคากลาง : 86,402.50 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง