ประกาศราคากลาง

ซื้อเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

วันที่กำหนดราคากลาง : 26  กันยายน  2566
ราคากลาง : 900,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง