ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างตัดเสื้อฟอร์มสำหรับแพทย์ประจำบ้านและเสื้อแพทย์เฟลโล่ว์ จำนวน 2 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 875,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ตุลาคม  2566

ซื้อน้ำยาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เข้าคลัง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,270,760.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กันยายน  2566

ซื้อน้ำยาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เข้าคลัง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 716,815.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กันยายน  2566

ซื้อกายอุปกรณ์เทียมสำหรับใช้ในงานโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จำนวน 14 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 900,330.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กันยายน  2566

ซื้อน้ำยาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,109,575.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กันยายน  2566

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ประกาศราคากลาง

ซื้อยา/สารเคมี จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ซื้อยา จำนวน 2 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างก่อสร้างโครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 27  กันยายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 28  พฤศจิกายน  2566

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 21  กันยายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 9  ตุลาคม  2566

ซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ (Jumbo Roll) จำนวน 30,000 ม้วน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 19  กันยายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 25  กันยายน  2566

ซื้อตู้เย็นและไมโครเวฟ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 13  กันยายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 20  กันยายน  2566

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 20,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 6  กันยายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 11  กันยายน  2566

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 199 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 82 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 187 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 564 รายการ

วันที่ประกาศ : 8  กันยายน  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 552 รายการ

วันที่ประกาศ : 15  สิงหาคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 578 รายการ

วันที่ประกาศ : 5  กรกฎาคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 406 รายการ

วันที่ประกาศ : 9  มิถุนายน  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 315 รายการ

วันที่ประกาศ : 2  พฤษภาคม  2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง

ซื้อปลั๊กพ่วง จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ : 24  พฤษภาคม  2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2566

2565

2564

2563

2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนสิงหาคม  2566

เดือนมีนาคม  2566

เดือนกุมภาพันธ์  2566

เดือนมกราคม  2566

เดือนธันวาคม  2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปี 2566  ไตรมาสที่ 3  ฉบับที่ 11

ปี 2566  ไตรมาสที่ 3  ฉบับที่ 10

ปี 2566  ไตรมาสที่ 3  ฉบับที่ 9

ปี 2566  ไตรมาสที่ 3  ฉบับที่ 8

ปี 2566  ไตรมาสที่ 3  ฉบับที่ 7