ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการทำงานของปอดพร้อมสร้างภาพตัดขวาง จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,650,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม  2567

ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก จำนวน 9 เตียง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,700,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม  2567

ซื้อเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,600,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม  2567

ซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 3 เครื่อ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,865,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม  2567

ซื้อตู้แช่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 650,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม  2567

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 1 จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 16  พฤษภาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 16  พฤษภาคม  2567

จ้างซ่อมปั๊มน้ำดีห้องเครื่อง ตึกสยามินทร์ ชั้น 1 จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 16  พฤษภาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 16  พฤษภาคม  2567

ซื้อน้ำตาลทราย จำนวน 18,000 กิโลกรัม

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 7  พฤษภาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 15  พฤษภาคม  2567

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 388 รายการ

วันที่ประกาศ : 30  เมษายน  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 308 รายการ

วันที่ประกาศ : 29  มีนาคม  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ : 29  มีนาคม  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 512 รายการ

วันที่ประกาศ : 29  กุมภาพันธ์  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 416 รายการ

วันที่ประกาศ : 31  มกราคม  2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง

ซื้อปลั๊กพ่วง จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ : 24  พฤษภาคม  2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2567

2566

2565

2564

2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนกุมภาพันธ์  2567

เดือนมกราคม  2567

เดือนธันวาคม  2566

เดือนพฤศจิกายน  2566

เดือนตุลาคม  2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปี 2567  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 15

ปี 2567  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 14

ปี 2567  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 13

ปี 2567  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 12

ปี 2567  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 11