ไฮไลท์น่าสนใจ
กิจกรรมที่ผ่านมา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง ในหัวข้อ Systematic Review and Meta-analysis

สถานที่จัดกิจกรรม :
  ณ.ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 623 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6

Info : การให้คำปรึกษานักวิจัยต้องการทำโครงการวิจัย

สถานที่จัดกิจกรรม :
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 3 ห้อง 306

ช่องทางการติดต่อ

สถานที่จัดกิจกรรม :