กิจกรรมพิธีรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566


วันที่  :  
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2566

สถานที่  :  
ณ ห้องราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา


ตามที่ฝ่ายวิจัยได้จัดพิธีรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 Research Excellence Award 2023   และ   รางวัล Oral Presentation Awards งานประชุมวิชาการ SICMPH2023   โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดี คนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ  มอบโล่รางวัล สำหรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 15 รางวัล และ มอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล Oral Presentation Awards งานประชุมวิชาการ SICMPH2023 ประเภท Trainee และ General ประเภทละไม่เกิน 3 รางวัล

 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก

  ผลงานเรื่อง : 
  Early treatment of Favipiravir in COVID-19 patients without pneumonia: a multicentre, open-labelled, randomized control study
  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

  ผลงานเรื่อง : 
  Safety and efficacy of Ivermectin for the prevention and treatment of COVID-19: a double-blinded randomized placebo-controlled study
  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย  ภาควิชาอายุรศาสตร์

  ผลงานเรื่อง : 
  Diagnostic power of DNA methylation markers suggestive of cholangiocarcinoma in ERCP-based brush cytology
  รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ปีติ ธุวจิตต์  ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรายุ ปรัชญกุล  ภาควิชาอายุรศาสตร์

 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิกหรือชีวการแพทย์

  ผลงานเรื่อง : 
  CRISP: A deep learning architecture for GC×GC–TOFMS contour ROI identification, simulation and analysis in imaging metabolomics
  รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง  ฝ่ายวิจัยและภาควิชาชีวเคมี

  ผลงานเรื่อง : 
  Development of a novel anti-CD19 CAR containing a fully human scFv and three costimulatory domains
  ดร. จตุพร สุจจิตร์จูล  หน่วยอณูเวชศาสตร์งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย

  ผลงานเรื่อง : 
  Cytoprotective effect of genistein against dexamethasone-induced pancreatic β-cell apoptosis
  รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง สุวัฒณี คุปติวุฒิ  ภาควิชาสรีรวิทยา

 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม

  ผลงานเรื่อง : 
  Adoptive transfer of anti-nucleolin T Cells combined with PD-L1 inhibition against triple-negative breast cancer
  ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง ชนิตรา ธุวจิตต์  ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

  ผลงานเรื่อง : 
  How Thailand’s tourism industry coped with COVID-19 pandemics: a lesson from the pilot Phuket tourism sandbox project
  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วิปร วิประกษิต  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้าน Meta-analysis

  ผลงานเรื่อง : 
  Local nasal immunotherapy for allergic rhinitis: A systematic review and meta-analysis
  รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงศกร ตันติลีปิกร  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านสาธารณสุขและชุมชน

  ผลงานเรื่อง : 
  -  Immunogenicity of a single dose of BNT162b2, ChAdOx1 nCoV-19, or CoronaVac against SARS-CoV-2 delta and omicron variants among previously infected adults: a randomized trial
  -  Safety and immunogenicity of intradermal administration of fractional dose CoronaVac®, ChAdOx1 nCoV-19 and BNT162b2 as primary series vaccination
  -  Immunogenicity and reactogenicity against the SARS-CoV-2 variants following heterologous primary series involving CoronaVac, ChAdox1 nCov-19 and BNT162b2 plus BNT162b2 booster vaccination: an open-label randomized study in healthy Thai adults
  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

  ผลงานเรื่อง : 
  Muscle strength, but not body mass index, is associated with mortality in patients with non-alcoholic fatty liver disease
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พูลชัย จรัสเจริญวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์

 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่

  ผลงานเรื่อง : 
  Efficacy and safety of house dust mite sublingual immunotherapy tablet in allergic asthma: A systematic review of randomized controlled trials
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชามาศ วงค์ษา  ภาควิชาอายุรศาสตร์

  ผลงานเรื่อง : 
  The safety of the direct drug provocation test in beta-lactam hypersensitivity in children: A systematic review and meta-analysis
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิชชญา ศรีสุวัจรีย์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

  ผลงานเรื่อง : 
  Increased expression of six-large extracellular vesicle-derived miRNAs signature for nonvalvular atrial fibrillation
  ดร. ปัญจรีย์ ศิวพรอนันต์  ฝ่ายวิจัย

  ผลงานเรื่อง : 
  Comprehensive drug response profiling and panomic analysis identified therapeutic candidates and prognostic biomarkers for Asian cholangiocarcinoma
  นางสาว สุภาวรรณ จำนงค์ทรง  ภาควิชาเภสัชวิทยา

 • รางวัล Oral Presentation Awards ประเภท Trainee

  ผลงานเรื่อง : 
  The Tumor-Specific T Cells from Short Peptides-Pulsed Pbmcs Effectively Destroy Triple Negative Breast Cancer Cells
  Ms. Krittaya Aksonnam, Department of Immunology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

  ผลงานเรื่อง : 
  Role of Tumour Budding as A Poor Prognostic Marker in Colorectal Cancer and the Potential Molecular Mechanism
  Ms. Phimmada Hatthakarnkul, Biomedical Science Program, Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University

  ผลงานเรื่อง : 
  Appropriate sputum culture order in Community-acquired Pneumonia (CAP) at Siriraj Hospital
  Mr. Sirawoot Surapurk, Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

 • รางวัล Oral Presentation Awards ประเภท General

  ผลงานเรื่อง : 
  Visual Outcomes after Orbital Floor and Medial Wall Decompression in Dysthyroid Optic Neuropathy: A Comparison between Endoscopic Endonasal versus Transcaruncular Approaches
  Asst.Prof. Pimkwan Jaru-ampornpan, Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University

  ผลงานเรื่อง : 
  Advanced Quantitative Proteomics Demonstrates Abnormal Expression Levels of Plasma Proteins in Patients with Colorectal Cancer
  Dr. Voraratt Champattanachai, Laboratory of Biochemistry Chulabhorn Research Institute

  ผลงานเรื่อง : 
  Molecular Classification and the Tumor Microenvironment of Colorectal Cancer
  Dr. Pariyada Tanjak, Siriraj Cancer Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now