กิจกรรม Strategic Research Forum 2023

วันที่  :  
3 สิงหาคม 2566
เวลา 13.00-15.00 น.

สถานที่  :  
โถงจัดประชุม
อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ SiMR ชั้น 12วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ฝ่ายวิจัย ได้จัดเสวนา  Special talk MU’s Top 1% Researcher 2023   โดย ได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 3 ท่าน ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัย ได้แก่

  • ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันท์ ภาควิชา ตจวิทยา
  • ศ.นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
  • ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ ภาควิชาตจวิทยา
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now