หน่วยคลังเนื้อเยื่อ สารน้ำ เชื้อ และสารชีวภาพ
งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย

 

            คลังเนื้อเยื่อ สารน้ำ เชื้อ และสารชีวภาพ เป็นหน่วยงานย่อยสังกัดฝ่ายวิจัย สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ให้บริการเก็บเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วยของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราชและบริการฝากตัวอย่างภายในคณะฯ อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีเป้าหมาย อย่างมีจริยธรรม สำหรับนำไปใช้วิจัยในอนาคต