หน่วยคลังเนื้อเยื่อ สารน้ำ เชื้อ และสารชีวภาพ
งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย

วัตถุประสงค์  • เพื่อสร้างคลังเก็บเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วยของผู้ที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลศิริราชอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีเป้าหมาย อย่างมีจริยธรรม สำหรับนำไปใช้วิจัยในอนาคต
  • เพื่อรับฝากเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายของอาสาสมัครที่อยู่ในโครงการวิจัยที่คณะกรรมการคลังเนื้อเยื่อฯ เห็นสมควรให้ใช้ทรัพยากรและบุคลากรของคลังเนื้อเยื่อฯ โดยโครงการวิจัยเหล่านี้เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
  • เพื่อเก็บตัวอย่างสำหรับหน่วยงานภายในคณะฯ ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ตู้ freezer เสีย