หน่วยความปลอดภัยและมาตรฐานการวิจัย
งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย

 

เกี่ยวกับเรา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักและปฏิบัติงานโดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี สารกัมมันตรังสี สารชีวภาพ รวมถึงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเรื่อง Excellence in research with global and social impact ที่จะสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพควบคู่กับการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย

ฝ่ายวิจัย ตระหนักถึงนโยบายเรื่องความปลอดภัยทั้งของมหาวิทยาลัย รวมถึงความรับผิดชอบขององค์กรในเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรภายในคณะฯ และบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติงานภายในคณะฯ รวมถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางการวิจัย และ คณะทำงานตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายอันจะนำไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหน่วยความปลอดภัยและมาตรฐานการวิจัย ทำหน้าที่นำนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาดำเนินการ โดยประสานความร่วมมือกับส่วนงานภายในคณะฯ โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยทางการวิจัยและคณะทำงานตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย กำกับดูแลการดำเนินการวิจัยให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม