แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
1.แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
1.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย - จัดสรรเงิน แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
1.2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย - ไม่จัดสรรเงิน แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
1.3 แบบนำส่งเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.1) แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
1.4 แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2) แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
1.5 ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
1.6 แบบฟอร์ม Check list ประกอบการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
2. แบบฟอร์มทั่วไป แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
2.1 แบบฟอร์มขอ เปิด บัญชีธนาคาร แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
2.2 แบบฟอร์มขอ ปิด บัญชีธนาคาร แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
2.3 ใบสำคัญรับเงิน (ค่าจ้าง-ค่าตอบแทน) (วจ.4) แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
2.4 แบบสรุปรายงานทางการเงิน (วจ.5) แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
2.5 External Research Funding Agreement from government or Non-profit organization Checklist for Institutional review and signing แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
2.6 แบบฟอร์ม Check list ประกอบการพิจารณาและลงนามของสัญญารับทุนภายนอกคณะ จากภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
2.7 แบบฟอร์ม Check list การรับรองจริยธรรมการวิจัย แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
3.แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้มหาวิทยาลัย แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
3.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย - งบประมาณแผ่นดิน แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
3.2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย - เงินรายได้ แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
3.3 แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2) แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
3.4 ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
3.5 แบบฟอร์ม Check list ประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้มหาวิทยาลัย แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก [E]
จำนวนแบบฟอร์มทั้งหมด   แบบฟอร์ม

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now