1. แบบฟอร์มสมัครทุนบุคลากรวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.1 เกณฑ์ระดับที่ 1 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.1.1 แบบสมัครขอทุนอาจารย์นักวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.1.2 แบบสมัครขอทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.1.3 แบบสมัครขอทุนแพทย์ช่วยวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.1.4 แบบสมัครขอทุนผู้ช่วยวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.2  เกณฑ์ระดับที่ 2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.2.1 แบบสมัครขอทุนเกณฑ์ระดับ 2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.3  เกณฑ์ระดับที่ 3 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.3.1 แบบสมัครขอทุนเกณฑ์ระดับ 3 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.4  กลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.4.1 แบบสมัครขอทุนกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.5  ทุนผู้ช่วยวิจัยของภาควิชา แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.5.1 แบบสมัครขอทุนผู้ช่วยวิจัยของภาควิชา แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.6  ทุนโครงการยุทธศาสตร์วิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.6.1 แบบสมัครขอทุนโครงการยุทธศาสตร์วิจัย - ผู้เสนอขอเป็นอาจารย์ แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
1.6.2 แบบสมัครขอทุนโครงการยุทธศาสตร์วิจัย - ผู้เสนอขอเป็นนักวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2. แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.1 เกณฑ์ระดับที่ 1 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.1.1 แบบรายงานผลปฏิบัติงานอาจารย์นักวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.1.2 แบบรายงานผลปฏิบัติงานนักวิจัยหลังปริญญาเอก แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.1.3 แบบรายงานผลปฏิบัติงานแพทย์ผู้ช่วยวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.1.4 แบบรายงานผลปฏิบัติงานผู้ช่วยวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.2 เกณฑ์ระดับที่ 2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.2.1 แบบรายงานผลปฏิบัติงานเกณฑ์ระดับ 2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.3 เกณฑ์ระดับที่ 3 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.3.1 แบบรายงานผลปฏิบัติงานเกณฑ์ระดับ 3 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.4 กลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.4.1 แบบรายงานผลปฏิบัติงานกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัยเกณฑ์ระดับ 1 ทุนอาจารย์นักวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.4.2 แบบรายงานผลปฏิบัติงานกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัยเกณฑ์ระดับ 1 นักวิจัยหลังปริญญาเอก แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.4.3 แบบรายงานผลปฏิบัติงานกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัยเกณฑ์ระดับ 1 ทุนแพทย์ผู้ช่วยวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.4.4 แบบรายงานผลปฏิบัติงานกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัยเกณฑ์ระดับ 1 ทุนผู้ช่วยวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.4.5 แบบรายงานผลปฏิบัติงานกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัยเกณฑ์ระดับ 2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.4.6 แบบรายงานผลปฏิบัติงานกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัยเกณฑ์ระดับ 3 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.5 ทุนผู้ช่วยวิจัยของภาควิชา แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
2.5.1 แบบรายงานผลปฏิบัติงานทุนผู้ช่วยวิจัยภาควิชา 1 แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
3. หนังสือนำส่งขอสมัครรับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
4. การสรรหาบุคลากร แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
4.1 แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการจ้างบุคลากร แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
4.2 แบบฟอร์มกำหนดคุณสมบัติ แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]
4.3 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดเลือก แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย [C]

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now