ระบบเวชระเบียนวิจัย เป็นระบบที่ใช้ระบุรายการแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้โครงการวิจัย เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้รักษาไว้หลังสิ้นสุดการทำวิจัยเป็น ระยะเวลา 15 ปี ตามมาตรฐานการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ( Good Clinical Practice)

ข้อชี้แจงและกระบวนการต่างๆ

 • การเข้าใช้งานเวชระเบียนวิจัย ต้องส่งแบบฟอร์มล่วงหน้า 14 วันทำการ ก่อนเข้าใช้งานระบบ
 • ทุกโครงการวิจัย ต้องแจ้งปิดโครงการวิจัยในระบบเวชระเบียนวิจัยหลังจบสิ้นโครงการวิจัย (การปิดต้องสอดคล้องกับใบอนุมัติแจ้งปิดโครงการวิจัยจาก IRB)
 • หลังแจ้งปิดโครงการวิจัยในระบบเวชระเบียนวิจัยจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของโครงการวิจัยในระบบได้อีก
 • ระบบเวชระเบียนวิจัยใช้ดูเวชระเบียนผู้ป่วยที่ ต้องการเก็บแฟ้มเวชระเบียน 15 ปีหลังสิ้นสุดโครงการวิจัยเท่านั้น หากต้องการดูเวชระเบียนผู้ป่วยทั่วไป
  กรุณาติดต่อฝ่ายสารสนเทศเพื่อขอใช้งานระบบ SiIT Enterpirse ที่เบอร์ 99228 Helpdesk
 • สิทธิการใช้งานสำหรับบุคคลภายนอก
  Monitor   :   เรียกดูข้อมูลของโครงการวิจัย
  ผู้ประสานงานภายนอก (External Study-CO)  :   เรียกดู บันทึก หรือแก้ไขข้อมูลของโครงการวิจัย

เอกสารประกอบสำหรับบุคคลภายใน


•  แบบฟอร์มหมายเลข 1

กรณี  ขอเพิ่ม  โครงการวิจัย
•  เอกสารรับรองโครงการวิจัย (COA)
กรณี  ขอแก้ไข  โครงการวิจัย
•  เอกสารรับรองการปรับปลี่ยนโครงการวิจัย (Protocol Amendment)
กรณี  ขอปิด  โครงการวิจัย
•  เอกสารรับรองการปิดโครงการวิจัย (Close out Report)

เอกสารประกอบสำหรับบุคคลภายนอก


•  แบบฟอร์มหมายเลข 2
•  สำเนาบัตรประชาชน
•  หนังสือแสดงเจตนารักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement: NDA)

หมายเหตุ  
  บุคคลภายนอกต้องเซ็น  หนังสือแสดงเจตนารักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement: NDA) ทุกโครงการ โครงการละหนึ่งครั้ง
  ตามนโยบายการเข้าใช้งานระบบต่างๆของโรงพยาบาลศิริราช ของฝ่ายสารสนเทศ (มาตรฐาน ISO 27001)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มหมายเลข 1  (สำหรับบุคคลภายใน)
แบบฟอร์มหมายเลข 2  (สำหรับบุคคลภายนอก)
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนารักษาความลับ (NDA)  (สำหรับบุคคลภายนอก)

ช่องทางการติดต่อ

  สรัลธร จิตรประสงค์
  โทรศัพท์  :  92990
  จัดส่งเอกสาร  :  stitch.job14@gmail.com    หรือ
สำนักงานฝ่ายวิจัย อาคาร SiMR ชั้น 9 ห้อง 905

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now