ขอเเสดงความยินดี กับฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ

        ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช โดยทีมบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลทีมงานเภสัชกรรมดีเด่น โดยได้รับโล่รางวัลของสมาคมฯจากเภสัชกรหญิงคุณหญิงทิพาพร สิตปรีชา กรรมการที่ปรึกษา สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 

        ทั้งนี้ ทีมบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ หน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม มีการนำทีมที่ดี เภสัชกรทุกคนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มุ่งพัฒนาทั้งองค์ความรู้และทักษะการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างปลอดภัยและได้รับผลการรักษาเต็มที่โดยมีปัญหาแทรกซ้อนน้อยที่สุด รางวัลที่ได้รับนี้เกิดจากการมีผลงานดีเด่นด้านการประสานการทำงานเป็นทีมทั้งภายในและภายนอก โดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งแพทย์และพยาบาลที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพมากว่า 10 ปี จนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานเฉพาะโรค (disease specific certification) “การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ” จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ.2559 ขณะนี้ทางทีมยังได้ดูแลครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่าย 3 อวัยวะ (ตับ ไต และหัวใจ) ในคนเดียวกัน ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่โรงพยาบาลศิริราชในการผ่าตัดปลูกถ่าย 3 อวัยวะสำเร็จเป็นรายแรกในทวีปเอเชีย ทีมบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ หน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกเป็นหน่วยงานที่มีเภสัชกรมาดูงานทั้งเภสัชกรในประเทศและจากต่างประเทศอยู่เสมอ