ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563

        ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563
        มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับนโยบายด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัย การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับที่เอื้อให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานดังกล่าวจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ซึ่งผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยระบบ ESPReL จำนวน 169 ห้องปฏิบัติการ จาก 18 ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

         ESPReL Checklist 7 องค์ประกอบของห้องปฏิบัติการปลอดภัย
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยทุกคน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีของคณะฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยให้สอดคล้องตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับการขอรับทุนวิจัยจาก วช. ในระยะเวลาอันใกล้นี้ คณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และมีห้องปฏิบัติการวิจัยเข้าร่วมโครงการจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันคณะฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL รวมทั้งสิ้น 38 ห้องปฏิบัติการ (ปี 2561 จำนวน 1 ห้องปฏิบัติการ, ปี 2562 จำนวน 7 ห้องปฏิบัติการ และปี 2563 จำนวน 30 ห้องปฏิบัติการ)  
            ในปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล มีห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL จำนวน 120 ห้องปฏิบัติการ จาก 15 ส่วนงาน โดยเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 30 ห้องปฏิบัติการ ในวันนี้ ฝ่ายวิจัยจึงขอร่วมแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการวิจัยทุกห้องที่ได้รับรางวัล และขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้
        1. ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาคลินิก ภาควิชาเภสัชวิทยา
         (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: ผศ.พญ.วีรวดี จันทรนิภาพงศ์)
        2. ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
        (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: รศ.ดร.พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์)
        3. ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์
        (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: รศ.ดร.นพ.เมธี ชยะกุลคีรี)
        สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/