ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับการรับรองเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ” โดย WAO

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรอง จาก World Allergy Organization (WAO) ให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ” (Center of Excellence : COE) ประจำปี 2022-2024 โดยได้ประกาศให้การรับรอง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 


ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Siriraj Center of Research Excellence in Allergy & Immunology: SICORE-allergy & immunology) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2560 ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ยื่นเสนอผลงานต่างๆ ไปยัง World Allergy Organization: WAO เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ซึ่งจะทำให้ศูนย์ฯ เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำระดับโลกด้านโรคภูมิแพ้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการติดต่อประสานงานความร่วมมือในระดับนานาชาติ และองค์กรด้านศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้อื่นๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกต่อไป