ขอแสดงความยินดี แด่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2565 สาขาแพทยศาสตร์

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2565 สาขาแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาด้านบริหารและกิจการพิเศษ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล