ศิริราชได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบที่มีจำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565

        ขอแสดงความยินดีแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบที่มีจำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทหน่วยงาน ส่วนราชการประเภท สถานพยาบาล โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ฯ ร่วมด้วย ผศ. นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล  รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ และบุคลากรศิริราช ร่วมแสดงความยินดี ในงาน SME - GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย "สสว.เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์