รศ. ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการความร่วมมือการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศกร ตันติลีปิกร ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการความร่วมมือการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ