รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ได้รับ"รางวัลบุคคลคุณภาพ" คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2566

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการเเละคุณค่าองค์กร ในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2566 Quality Person of the Year 2023 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะ ฯ เป็นประธานมอบโล่รางวัลพร้อมร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล


        รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการเเละคุณค่าองค์กร และรักษาการรองผู้อำนวยการ ท่านเป็นผู้บริหารที่มีคุณลักษณะโดดเด่น ดังจะเห็นได้จาก ประวัติการดำรงตำแหน่งด้านการบริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของท่าน ได้แก่  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช หัวหน้าโครงการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ประเทศไทย หัวหน้าโครงการการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ตามแนวคิดแบบ Lean คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าโครงการ Siriraj 5G smart hospital, Asian Productivity Organization (APO) Technical Expert Service (TES) on Lean management in Hospitals and Healthcare Systems ในปี 2011 ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA (Thailand Quality Award) assessor (2011-2022), ได้รับการแต่งตั้งเป็น CHI Leadership Council ของศูนย์ Center for Healthcare Innovation ประเทศ Singapore ตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบัน, Course Coordinator THAI CERTC (Health economic) กรรมการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและ นโยบาย ด้านสุขภาพ (HITAP) คณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ประธานคณะทำงานวิชาการคัดเลือกหัวข้อเข้าสู่การ ประเมินเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาโรค หายาก (สปสช) ตลอดการทำงานที่ผ่านมา ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการเป็นผู้นำและการพัฒนาคุณภาพที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์สูงสุดของคณะฯ เป็นที่ตั้ง เป็นแบบอย่างในการดำรงตน ทั้งด้านการเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่านมีความละเอียดและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยทุกการทำงานท่านจะลงมือคิดและร่วมทำด้วยตัวเอง เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มีทัศนคติในการดำเนินชีวิต และการทำงานคือ The problem is not the problem, the problem is your attitude about the problem. “ตัวปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่ ปัญหาเกิดจากทัศนคติของเราเกี่ยวกับปัญหาต่างหาก” ท่านมีผลงานที่โดดเด่น  >>คลิกดูประวัติเพิ่มเติม