ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี และ รศ. ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิ์ สาธรสุเมธี และ  รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปีติ ธุวจิตต์  ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานวิจัย เรื่อง  “ระบบนำส่งยาแบบแม่นยำเพื่อการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทส่วนกลาง” (Precision Nano-drug Delivery System for Central Nervous System Cancer Therapy)