ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Siriraj Center of Research Excellence in Allergy & Immunology: SICORE-allergy & immunology)ได้รับรางวัลเกียรติยศจาก Center of Excellence (COE) of Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology (APAAACI)

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Siriraj Center of Research Excellence in Allergy & Immunology: SICORE-allergy & immunology) ในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติยศ จาก Center of Excellence (COE) of Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology (APAAACI)  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology (APAAACI) 2023 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศสิงคโปร์