ศิริราชคว้ารางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ประสบความสำเร็จระดับนานาชาติ

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้ารับรางวัล Digital Transformation Award ในงาน ASOCIO Digital Simmit 2023 ระหว่างวันที่ 13–15 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับการคัดเลือกจาก Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติ ประกอบด้วยสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการจาก 24 ประเทศในภาคพื้นเอเซีย-โอเชียเนีย มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น Blockchain, IoT, AI, Robotics, Big Data, Cyber Security & Cloud based solutions มาใช้ในพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประจักษ์ผลสำเร็จสู่สาธารณชนในวงกว้าง
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับรางวัลในเรื่อง Digital Transformation จากโครงการ 5G Smart Hospital โดยมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงและสร้างประสบการณ์ใหม่ในการมารับบริการ ตลอดจนลดปัญหาความแออัดในการเข้ารับบริการ ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ทั้งนี้ การใช้ Smart Hospital จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด อาทิ การเข้าถึงที่ดีขึ้น (Smart Access) ระบบการรับบริการที่ราบรื่น (Smart Operation) ข้อมูลต้องทั่วถึงทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ (Smart Information) บุคลากรของศิริราชต้องมีความสมาร์ท (Smart People) เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม ในเวลาและสถานที่ที่ดีที่สุด รวมถึงราคาที่คุ้มค่าที่สุด นำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดต่อการเข้ารับบริการ 
    ทั้งนี้ รางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับนั้น ถือเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในการนำเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ในการเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติต่อไป