ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

ซื้อตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นระบบ RO จำนวน 57 ตู้ (ครั้งที่ 2)

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารแนบที่ 2