ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารแนบที่ 2

เอกสารแนบที่ 3

เอกสารแนบที่ 4

เอกสารแนบที่ 5